Interethnic relations in Moldova

Relaţii interetnice în Moldova // Межэтнические отношения в Молдове

Legislation

Flag of Moldova Coat of arms of Moldova
Simbolica de Stat a Republicii Moldova / Государственная символика Республики Молдова

LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR INTERETNICE ŞI FUNCŢIONĂRII LIMBILOR:
ISTORIA DEZVOLTĂRII

Legislaţia Republicii Moldova în domeniul relaţiilor interetnice şi funcţionării limbilor se dezvoltă din a doua jumătate a anilor 80 a secolului trecut.

Primul act legislativ în acest domeniu a fost Legea cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldoveneşti, adoptată la 31 august 1989 (nr. 3464-XI) [1]. Conform prevederilor legii, Constituţia (Legea Fundamentala) a R.S.S. Moldoveneşti a fost completată cu articolul 70/1. Conform acestui articol, limba moldovenească a fost proclamată limba de stat. În acelaşi timp statul asigură pe teritoriul său condiţiile necesare pentru dezvoltarea şi folosirea limbii ruse, precum şi a limbilor populaţiilor de alte naţionalităţi. RSS Moldovenească asigură ocrotirea şi dezvoltarea limbii poporaţiei găgăuze, cea mai mare parte a căreia locuieşte pe teritoriul republicii (alin. 2 al art. 70/1).

La 1 septembrie 1989 a fost adoptată Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 3456-XI) [2]. Legea reglementează folosirea limbii moldoveneşti ca limba de stat, a limbilor rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, ebraică, idiş, romani, limbilor altor comunităţi etnice, domiciliate pe teritoriul republicii.

Legea garantează asigurarea ocrotirii drepturilor şi a libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor de orice naţionalitate, care locuiesc pe teritoriul statului, indiferent de limba pe care o vorbesc, în condiţiile egalităţii tuturor cetăţenilor în faţă Legii. Statul asigură pe teritoriul său condiţiile necesare pentru folosirea şi dezvoltarea limbii ruse, precum şi a limbilor populaţiilor de alte naţionalităţi care locuiesc în republică. Conform Legii (art. 3), Limba rusă se foloseşte pe teritoriul republicii alături de limba moldovenească în calitate de limbă de comunicare între naţiuni, ceea ce asigură un bilingvism naţional-rus şi rus-naţional real.

În perioada 1991 – 1993 au fost adoptate decretele Preşedintelui şi hotărîrile Guvernului privind susţinerea şi asigurarea dezvoltării culturilor naţionale ucrainene, ruse, evreieşti, bulgare, rome pe teritoriul Republicii Moldova (Decretul Preşedintelui nr. 64 din 22.02.1991; Hotărîrea Guvernului nr. 219 din 25.04.1991; Hotărîrea Guvernului nr. 336 din 09.07.1991; Decretul Preşedintelui nr. 161 din 12.08.1991; Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 09.12.1991; Decretul Preşedintelui nr. 79 din 30.03.1992; Hotărîrea Guvernului nr. 428 din 23.06.1992; Ordonanţa Preşedintelui nr. 51 din 08.10.1993 (nu este publicată).

La 5 iunie 1991 a fost adoptată Legea cu privire la cetăţenia Republicii Moldova (nr. 596-XII). În prezent este abrogată) [3]. Potrivit Legii, cetăţeni ai Republicii Moldova au fost recunoscuţi persoane care, pînă la adoptarea Declaraţiei Suveranităţii Republicii Moldova, au avut loc de trai permanent pe teritoriul Republicii Moldova. Problema cunoaşterii limbii de stat drept condiţie pentru acordarea cetăţeniei nu a fost abordată. Adoptarea aşa numitei „variantei zero” a permis rezolvarea fără dificultăţi a problemei de alegere a cetăţeniei de către reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, domiciliaţi în republică.

La 29 iulie 1994 a fost adoptată Constituţia Republicii Moldova [4]. Conform Constituţiei, Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi. Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldoveneasca, funcţionînd pe baza grafiei latine. Statul recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la funcţionarea limbii ruse şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării. Statul facilitează studierea limbilor de circulaţie internaţională. Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.
Un interes deosebit reprezintă prevederile art. art. VII din titlul VII al Constituţiei, conform cărora, act valabil şi fundamental în reglementarea funcţionării limbilor pe teritoriul ţării este Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989. Sus-numita lege putea fi modificată în decursul a 7 ani de la data intrării în vigoare a Constituţiei, cu votul a cel puţin două treimi din deputaţi.

La 23 decembrie 1994 a fost adoptată Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) (nr. 344-XIII) [5]. Legea a fost adoptată, cum se spune în preambul acesteia, în scopul satisfacerii necesităţilor naţionale şi păstrării identităţii naţionale a găgăuzilor, dezvoltării lor plenare şi multilaterale, prosperării limbii şi culturii naţionale, asigurării sinestătorniciei politice şi economice. Conform Legii, Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova. Limbile oficiale ale Găgăuziei sînt limbile moldovenească, găgăuză şi rusă. Pe teritoriul Găgăuziei este garantată funcţionarea, alături de limbile oficiale, şi a altor limbi.

La 21 iulie 1995 a fost adoptată Legea învăţămîntului (nr. 547-XIII) [6]. Conform Legii, unul dintre obiectivele învăţămîntului este educarea stimei fată de părinţi, fată de identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum şi fată de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa. Dreptul la învăţătură este garantat, indiferent de naţionalitate sex, vîrstă, de originea şi starea socială, de apartenenţă politică sau religioasă, de antecedentele penale. Statul asigură dreptul de a alege limba de educare şi instruire la toate nivelurile şi treptele de învăţămînt. Dreptul cetăţenilor la educaţie şi instruire în limba maternă se asigură prin crearea numărului necesar de instituţii de învăţămînt, clase, grupe, precum şi a condiţiilor de funcţionare a acestora. Studiul limbii de stat a Republicii Moldova este obligatoriu în toate instituţiile de învăţămînt.

La 27 mai 1999 a fost adoptată Legea culturii (nr. 413-XIV) [7]. Conform Legii, activitatea culturală constituie un drept inalienabil al fiecăruia, indiferent de apartenenţa naţională şi origine socială, de limbă, sex, convingeri politice, religioase şi de altă natură, de domiciliu, situaţie materială, studii, profesie şi de alte circumstanţe. Orice persoană are dreptul la protecţie din partea statului a identităţii sale culturale.

La 22 octombrie 1999 a fost adoptată Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova din 12 noiembrie 1998 (nr. 650-XIV. În prezent este abrogată) [8]. Legea prevedea crearea judeţului Taraclia, 64% din populaţia căruia erau etnicii  bulgari. Crearea unităţii administrativ-teritoriale separate a contribuit la păstrarea şi dezvoltarea identităţii etnice şi lingvistice a bulgarilor, folosirii mai ample a limbii bulgare în diferite domenii. Acesta a fost primul şi, pînă acum, unicul caz de creare a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi fără statutul special de autonomie în baza apartenenţei etnice a populaţiei.

La 16 februarie 2001 a fost adoptată Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la unele masuri de susţinere a ţiganilor din Republica Moldova (nr. 131. În prezent este abrogată) [9]. Prin Hotărîrea au fost aprobate Direcţiile principale de susţinere a ţiganilor din Republica Moldova pe anii 2001-2010.

La 19 iulie 2001 a fost adoptată Legea cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor (nr. 382-XV) [10]. Conform Legii, prin persoane aparţinînd minorităţilor naţionale se înţeleg persoanele care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, sînt cetăţeni ai ei, au particularităţi etnice, culturale, lingvistice şi religioase prin care se deosebesc de majoritatea populaţiei – moldoveni – şi se consideră de altă origine etnică. Cum se vede, Republica Moldova a mers prin definirea statutului minorităţilor naţionale fără limitări şi nu a prevăzut acordarea statutului de minoritate naţională în dependenţă de vechimea locuirii pe teritoriul statului, apartenenţa la aşa-numite „comunităţi etnice băştinaşe”, numărul membrilor comunităţii respective etc., fără a prevedea lista exhaustivă a comunităţilor etnice oficial recunoscute ca minorităţi naţionale. Conform Legii, statul se obligă să contribuie la crearea condiţiilor necesare păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale. Legea garantează dreptul minorităţilor naţionale la educaţie în limbile moldovenească şi rusă, precum şi la educaţie şi instruire în limba maternă (ucraineană, găgăuză, bulgară, ivrit, idiş etc.); dreptul la libera folosire a limbii materne, atît în scris, cît şi oral, să aibă acces la informaţii în această limbă, să o difuzeze şi să facă schimb de informaţii; dreptul de a se adresa în instituţiile publice oral şi în scris, în limbile moldovenească, rusă şi altele, şi de a primi răspuns în limba în care au formulat adresarea (în localităţile cărora le-a fost acordat statut special de autonomie, drept limbă de comunicare în relaţiile cu autorităţile publice poate servi una din limbile oficiale stabilite de legile respective; În teritoriile în care persoanele aparţinînd unei minorităţi naţionale constituie o parte considerabilă din populaţie, drept limbă de comunicare cu autorităţile publice poate servi şi limba acestei minorităţi); dreptul, de a fonda mijloace de informare în masă, de a edita literatură în limbile minorităţilor naţionale; să-şi determine atitudinea faţă de religie, în special să-şi aleagă confesiunea, precum şi să desfăşoare, individual sau împreună cu coreligionarii, activitate religioasă de iluminare în limba maternă sau în altă limbă pe care o acceptă, să săvîrşească ritualuri, să întreţină clădiri de cult, să utilizeze literatură religioasă şi obiecte de rit; dreptul să ţină sărbătorile lor naţionale şi să comemoreze datele lor istorice, să participe la săvîrşirea de ritualuri ale popoarelor lor, să folosească în particular simbolica lor naţională; să-şi utilizeze numele, prenumele şi patronimicul (dacă acesta se foloseşte în limba lor maternă), inclusiv în acte oficiale, în forma acceptată în limba lor maternă, folosind, în caz de necesitate transliterarea conform normelor limbii moldoveneşti.

La 24 octombrie 2003 a fost adoptată Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova privind aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (nr. 415-XV) [11]. Un capitol aparte al Planului este consacrat asigurării drepturilor minorităţilor naţionale. Planul prevede pregătirea ratificării Convenţiei CSI privind asigurarea drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale (anul 2005), Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare (2006); ajustarea legislaţiei la standardele Cartei; respectarea principiului reprezentării proporţionale în organele puterii, în justiţie, poliţie şi forţele armate; asigurarea învăţării limbilor ucrainene, bulgare şi găgăuze în localităţile în care persoanele aparţinînd minorităţii respective constituie o parte considerabilă din populaţi; studierea problemei privind predarea limbii ţigăneşti în unele instituţii de învăţămînt etc.

La 19 decembrie 2003 a fost adoptată Concepţia politicii naţionale a Republicii Moldova (aprobată prin Legea nr. 546-XV) [12]. Concepţia reprezintă totalitatea principiilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare privind integrarea şi consolidarea poporului multicultural şi multilingv al Republicii Moldova prin armonizarea intereselor naţionale generale cu interesele tuturor comunităţilor etnice şi lingvistice din ţară. Conform Concepţiei, libera dezvoltare a culturilor diferitor comunităţi etnice şi lingvistice în Republica Moldova este o realitate care contribuie cu succes la afirmarea şi dezvoltarea spaţiului spiritual comun şi a patrimoniului cultural comun ale Moldovei. Păstrarea acestui patrimoniu comun constituie cea mai importantă grijă a statului. Diversitatea etnică, culturală şi lingvistică, toleranţa reciprocă şi pacea interetnică sînt bogăţia spirituală a Moldovei. Concepţia politicii naţionale a Republicii Moldovei conţine direcţii prioritare ale politicii naţionale, principiile, scopurile politicii naţionale, precum şi sarcinile concrete în sfera politică şi statal-juridică, social-economică, în sfera instruirii, culturii şi educaţiei, în sfera politicii externe. Concepţia politicii naţionale a Republicii Moldova este documentul de bază pentru autorităţile publice la promovarea politicilor social-economice şi culturale în domeniul dezvoltării şi consolidării independenţei şi suveranităţii ţării, a poporului multietnic al Republicii Moldova.

La 22 aprilie 2005 prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 a fost aprobat Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană [13]. Planul prevedea, printre altele, sporirea promovării dialogului intercultural şi diversităţii culturale, Asigurarea protecţiei eficiente a drepturilor persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale, inclusiv Reacţia adecvată la concluziile şi recomandările structurilor şi experţilor relevanţi ai Consiliului Europei privind starea respectării de către Moldova a Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; elaborarea şi implementarea legislaţiei privind excluderea discriminării şi a legislaţiei care garantează drepturile minorităţilor, în conformitate cu standardele europene.

La 22 iulie 2005 a fost adoptată Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) (nr. 173-XVI) [14]. Conform Legii, pe teritoriul Transnistriei – unităţii teritoriale autonome cu statutul juridic special, care este partea inalienabilă a Republicii Moldova, limbile oficiale sînt limbile moldovenească, ucraineană şi rusă.

La 21 decembrie 2006 prin Hotărîrea Guvernului nr. 1453 a fost aprobat Planul de acţiuni pentru susţinerea ţiganilor / romilor din Republica Moldova pe anii 2007-2010 [15]. Planul prevede efectuarea unui şir de măsuri pentru dezvoltarea social-culturală a romilor din Moldova.

În perioada 1989 – 2007 au fost adoptate şi alte acte legislative şi normative în domeniul relaţiilor interetnice şi funcţionării limbilor, inclusiv:
Hotărîrea Sovietului Suprem despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 3466-XI din 01.09.1989);
– Hotărîrea Sovietului de Miniştri cu privire la aprobarea Programului complex de stat pentru asigurarea funcţionării limbilor pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 228 din 29.09.1989);
– Hotărîrea Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti „Cu privire la aprobarea Modului de determinare a nivelului de cunoaşterea limbilor, necesare pentru exercitarea obligaţiunilor de muncă şi de funcţie” (nr. 110 din 12.04.1990);
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova despre unele măsuri pentru asigurarea executării legislaţiei cu privire la limba de stat (nr. 202 din 21.09.1992);
Hotărîrea Guvernului despre organizarea şi desfăşurarea atestării cadrelor privind nivelul de cunoaştere a limbii de stat (nr. 805 din 28.12.1993);
Hotărîrea Parlamentului privind formarea comisiei parlamentare pentru studierea cauzelor care împiedică efectuarea atestării cadrelor sub aspectul cunoaşterii limbii de stat (nr. 36-XIII din 01.04.1994);
Hotărîrea Parlamentului privind măsurile de asigurare a studierii limbii de stat de către anumite categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova în scopul îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu (nr. 151-XIII din 17.06.1994);
Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului ocupaţiilor din Republica Moldova care intră sub incidenţa art. 7 din Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova şi a Modului de evaluare a gradului de cunoaştere a limbii de stat (nr. 324 din 19.05.1995). Acţiunea Hotărîrii a fost sistată din ziua semnării conform Hotărîrii Guvernului nr. 449 din 30.06.1995;
Legea despre culte (nr. 979-XII din 24.03.1992, abrogată);
Hotărîrea Parlamentului cu privire la statutul juridic al persoanelor aparţinînd minorităţilor etnice, lingvistice şi religioase în contextul conflictului armat din raioanele din partea stîngă a Nistrului (nr. 1039-XII din 26.05.1992);
– Ordonanţa Preşedintelui Republicii Moldova privind deschiderea Casei Naţionalităţilor (nr. 5 din 15.02.1993);
Hotărîrea Guvernului cu privire la fondarea Casei Naţionalităţilor (nr. 452 din 29.06.1993);
Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, art. 1 (nr. 173-XIII din 06.07.1994);
Legea cu privire la petiţionare, art. 5 (nr. 190-XIII din 19.07.1994);
Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, art. 3 (7), (8) (nr. 273-XIII din 09.11.1994);
Legea privind organizarea judecătorească, art. 9 (nr. 514-XIII din 06.07.1995);
Legea cu privire la publicitate, art. 8 (7) (nr. 1227-XIII din 27.06.1997);
Hotărîrea Guvernului cu privire la Programul naţional de îmbunătăţire a studierii limbii de stat a Republicii Moldova de către adulţi (2001-2005) (nr. 167 din 26.02.2001);
Legea bugetului pe anul 2001, art. 31 (nr. 1392-XIV din 30.11.2000);
Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din Fondul de promovare a limbii de stat (nr. 857 din 17.08.2001);
Legea privind actele de stare civilă, art. 5 (4), (5) (nr. 100-XV din 26.04.2001);
Hotărîrea Parlamentului asupra rezultatelor controlului privind executarea Legii cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor (nr. 1293-XV din 25.07.2002);
Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea nr. 1308-XV din 25.07.2002;
– Legea privind contracararea activităţii extremiste (nr. 54-XV din 21.02.2003);
Legea privind protecţia consumatorilor, art. 20 (6) (nr. 105-XV din 13.03.2003);
Codul audiovizualului al Republicii Moldova, art. 11 (260-XVI din 27.07.2006);
Legea privind cultele religioase şi părţile lor componente (125-XVI din 11.06.2007);
Codul cu privire la contravenţiile administrative (art. 200/3 şi 200/4);
Codul penal (art. 135, 176, 346);

Hotărîrea Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea articolului 1 alineatul (4) din Legea nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) (nr. 35 din 21.12.1995);
Decizia Curţii Constituţionale asupra iniţiativei de revizuire a Constituţiei (din 04.03.2002).
Hotărîrea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 “Privind actele de stare civilă” şi din Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 “Cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor” (nr. 28 din 30.05.2002).

Republica Moldova a aderat la actele internaţionale de bază în domeniul drepturilor omului, printre care: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice; Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale; Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa; Carta de la Paris pentru o nouă Europă, Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru Dimensiunea umană a C.S.C.E., etc.

Republica Moldova a semnat un şir de tratate bilaterale de prietenie şi colaborare cu statele – patriile etno-istorice ale minorităţilor naţionale domiciliate în republică, sau apropiate din punct de vedere cultural. Aceste tratate conţin articole speciale privind protecţia minorităţilor naţionale. În prezent astfel de tratate sînt semnate cu Ucraina, Rusia, Turcia, Bulgaria, Belarus, Polonia şi alte state.

În perioada 1989 – 2008 Republica Moldova a adoptat un şir de acte legislative şi normative în domeniul relaţiilor interetnice, protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale, funcţionării limbilor. În acelaşi timp, cu toate că sfera relaţiilor interetnice şi funcţionării limbilor este detaliat reglementată, procesul de evoluţie a legislaţiei, după părerea noastră, nu este finisat. Procesul perfecţionării legislaţiei Moldovei în acest domeniu, destul de dezvoltate deja, este perpetuu şi depinde de evoluţia situaţiei în domeniul relaţiilor interetnice, atît în republică, cît şi peste hotarele ei.

______________________________________________
[1] Buletinul oficial, nr. 9 din 31.08.1989.
[2] Buletinul oficial, nr. 9, 1989, art. 217. (Denumirea legii, adoptate la 1 septembrie 1989 – Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti, însă în Constituţia Republicii Moldova (Titlul VII, art. VII) actul este numit Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova).
[3] Monitorul Oficial, nr. 6 din 30.06.1991.
[4] Monitorul Oficial, nr. 1 din 12.08.1994 (a intrat în vigoare la 27 august 1994).
[5] Monitorul Oficial, nr. 3-4 din 14.01.1995, art. 51.
[6] Monitorul Oficial, nr. 62 din 09.11.1995, art. 692.
[7] Monitorul Oficial, nr. 83 din 05.08.1999, art. 401.
[8] Monitorul Oficial, nr. 120 din 04.11.1999.
[9] Monitorul Oficial, nr. 19-20 din 22.02.2001, art. 170.
[10] Monitorul Oficial, nr. 107 din 04.09.2001, art. 819.
[11] Monitorul Oficial, nr. 235 din 28.11.2003, art. 950.
[12] Monitorul Oficial, nr. 1 din 01.01.2004, art. 24.
[13] Monitorul Oficial, nr. 65 din 29.04.2005, art. 412.
[14] Monitorul Oficial, nr. 101 din 29.07.2005, art. 478.
[15] Monitorul Oficial, nr. 203 din 31.12.2006, art. 1573.

*******

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В ОБЛАСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Законодательство Республики Молдова в области межэтнических отношений и функционирования языков начало складываться  со второй половины 80-х годов прошлого столетия.

Первым законодательным актом в этой области можно считать Закон о статусе государственного языка Молдавской ССР, принятый 31 августа 1989 года (№ 3464-XI) [1]. В соответствии с положениями данного законодательного акта, Конституция Молдавской ССР была дополнена статьей 70-1. В соответствии с положениями данной статьи, государственным языком был провозглашен молдавский язык. В тоже время гарантировалось обеспечение условий для развития и использования русского языка, а также языков населения других национальностей. Кроме того, в соответствии с ч. 2 указанной статьи, Молдавская ССР обеспечивала охрану и развитие гагаузской народности, большая часть которой проживает на территории республики.

1 сентября 1989 года был принят Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова (№ 3465-XI) [2]. Закон регулирует вопросы использования молдавского языка, как государственного, русского, украинского, гагаузского, болгарского, иврита, идиша, цыганского, языков других этнических групп, проживающих на территории республики. Законом гарантируется обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан любой национальности, проживающих на территории государства, независимо от используемого языка в условиях равенства всех граждан перед Законом. Государство обеспечивает на своей территории условия для использования и развития русского языка, а также языков населения других национальностей, проживающих в республике. В соответствии с Законом (ст. 3), русский язык используется на территории республики наряду с молдавским языком как язык межнационального общения, что обеспечивает осуществление реального национально-русского и русско-национального двуязычия.

В период с 1991 по 1993 годы был принят целый ряд указов Президента и постановлений Правительства, направленных на поддержку и обеспечение развития украинской, русской, еврейской, болгарской, цыганской национальных культур на территории Республики Молдова (Указ Президента № 64 от 22.02.1991 года; Постановление Правительства № 219 от 25.04.1991 года; Постановление Правительства № 336 от 09.07.1991 года; Указ Президента № 161 от 12.08.1991 года; Постановление Правительства № 682 от 09.12.1991 года; Указ Президента № 79 от 30.03.1992 года; Постановление Правительства № 428 от 23.06.1992 года; Распоряжение Президента № 51 от 08.10.1993 года (не опубликовано).

5 июня 1991 года был принят Закон о гражданстве Республики Молдова (№ 596-XII) В настоящее время утратил силу). [3]. В соответствии с законом, гражданами Республики Молдова были признаны лица, которые ко времени провозглашения Молдовой суверенитета постоянно проживали на её территории. Вопрос владения государственным языком как условие получения гражданства не ставился. Принятие так называемого «нулевого варианта» позволило без проблем решить вопрос выбора своей гражданской принадлежности представителями национальных меньшинств, проживающих в республике.

29 июля 1994 года была принята Конституция Республики Молдова [4]. В соответствии с Конституцией, основу государства составляет единство народа Республики Молдова. Республика Молдова является общей и неделимой родиной всех её граждан. Государство признает и гарантирует право всех граждан на сохранение, развитие и выражение этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности. Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Государство признаёт и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны. Государство содействует изучению языков международного общения. Все граждане Республики Молдова равны перед законом и властями независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения.
Особый интерес вызывают положения ст. VII Раздела VII Конституции, в соответствии с которыми, действительным и основным актом, регламентирующим функционирование языков на территории страны, является Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова № 3465-XI от 1 сентября 1989 года. В вышеназванный закон в течение 7 лет после вступления в силу Конституции могли быть внесены изменения двумя третями голосов депутатов.

23 декабря 1994 года принят Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) (№ 344-XIII) [5]. Закон был принят, как указывается в его преамбуле, в целях удовлетворения национальных потребностей и сохранения самобытности гагаузов, их наиболее полного и всестороннего развития, обогащения языка и национальной культуры, обеспечения политической и экономической самостоятельности. В соответствии с законом, Гагаузия – это территориальное автономное образование с особым статусом как форма самоопределения гагаузов, являющаяся составной частью Республика Молдова. Официальными языками Гагаузии являются молдавский, гагаузский и русский языки. Наряду с официальными языками на территории Гагаузии гарантируется функционирование и других языков.

21 июля 1995 года был принят Закон об образовании (№ 547-XIII) [6]. В соответствии с законом, одной из задач образования является воспитание уважения к родителям, к самобытности, языку и культурным ценностям своего народа, а также к национальным ценностям страны проживания и других культур. Право на образование гарантируется независимо от национальности, пола, расы, возраста, религии, социального происхождения и положения, политической принадлежности, наличия или отсутствия судимости. Государство обеспечивает право на выбор языка обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях образования. Право граждан на воспитание и обучение на родном языке обеспечивается созданием необходимого количества учебных заведений, классов, групп, а также условий для их функционирования. Изучение государственного языка Республики Молдова является обязательным во всех учебных заведениях.

27 мая 1999 года был принят Закон о культуре (№ 413-XIV) [7]. В соответствии с законом, культурная деятельность является неотъемлемым правом каждого человека независимо от национальной принадлежности, социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и других убеждений, местожительства, имущественного положения, образования, профессии и других обстоятельств. Любое лицо имеет право на защиту государством своей культурной самобытности.

22 октября 1999 года был принят Закон о внесении изменений и дополнений в Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова от 12 ноября 1998 года (№ 650-XIV. В настоящее время утратил силу) [8]. Закон предусматривал образование уезда Тараклия, 64% населения которого составляло болгарское население. Создание отдельной административно-территориальной единицы способствовало сохранению и развитию этнической и языковой самобытности болгар, более активному использованию болгарского языка в различных сферах. Это был первый, и пока единственный, случай формирования административно-территориальной единицы второго уровня без особого статуса автономии, на основании этнической принадлежности её населения.

16 февраля 2001 года Правительство приняло Постановление о некоторых мерах по поддержке цыган Республики Молдова (№ 131. В настоящее время утратило силу) [9]. Данным Постановлением были утверждены Основные направления деятельности по поддержке цыган на 2001-2010 годы.

19 июля 2001 года был принят Закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций (№ 382-XV) [10]. В соответствии с законом, под лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, понимаются лица, постоянно проживающие на территории Республики Молдова, являющиеся её гражданами, обладающие этническими, культурными, языковыми и религиозными особенностями, отличающими их от большинства населения – молдаван, и осознающие себя лицами иного этнического происхождения. Как видно, Республика Молдова пошла по пути определения статуса национальных меньшинств без ограничений, то есть, не связав предоставление данного статуса с такими условиями, как давность проживания на территории государства, принадлежность к так называемым «коренным этническим сообществам», численность того или иного сообщества и т.д., а также не предусмотрев какого-либо исчерпывающего перечня этнических сообществ, официально признанных национальными меньшинствами. В соответствии с Законом, государство обязуется содействовать созданию необходимых условий для сохранения, развития и выражения этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Закон гарантирует право национальных меньшинств, получать образование на молдавском и русском языках, а также воспитание и обучение на родном языке (украинском, гагаузском, болгарском, иврите, идише и др.); право беспрепятственно пользоваться родным языком, как в письменной, так и в устной форме, иметь доступ к информации на этом языке, распространять такую информацию и обмениваться ею; право обращаться в публичные учреждения в устной и письменной форме на молдавском, русском и других языках и получать ответ на языке обращения (в населённых пунктах, которым предоставлен особый статус автономии, языком общения может выступать любой из официальных языков; на территории, где национальные меньшинства, составляют значительную часть населения, в качестве языка общения с органами публичной власти может выступать язык этого меньшинства); учреждать средства массовой информации, а также издавать литературу на языках меньшинств; определять свое отношение к религии, в частности выбирать конфессию, а также осуществлять, индивидуально или совместно с единоверцами, религиозно-просветительскую деятельность на родном или ином приемлемом для них языке, совершать обряды, содержать религиозные здания, использовать религиозную литературу и культовые предметы; отмечать свои национальные праздники и исторические даты, принимать участие в совершении обряда своих народов, использовать в частном порядке свою национальную символику; употреблять свои фамилии, имена и отчества (если таковые используются в их родном языке) так, как это принято в их родном языке, при необходимости прибегая к транслитерации в соответствии с нормами молдавского языка.

24 октября 2003 года Постановлением Парламента № 415-XV был утверждён Национальный план действий в области прав человека на 2004-2008 годы [11]. Отдельная глава Плана посвящена обеспечению прав национальных меньшинств. План предусматривает подготовку к ратификации Конвенции СНГ об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (2005 год), Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств (2006 год); приведение законодательства в соответствие со стандартами Хартии; обеспечение преподавания украинского, болгарского, гагаузского языков в населённых пунктах, в которых представители соответствующих национальностей составляют значительную часть населения; изучение вопроса о преподавании цыганского языка в некоторых учебных заведениях и др.

19 декабря 2003 года была принята Концепция национальной политики Республики Молдова (утверждена Законом № 546-XV) [12]. Концепция национальной политики Республики Молдова представляет собой совокупность принципов, приоритетных целей и задач по интеграции и консолидации единого поликультурного и многоязычного народа Республики Молдова путём приведения общенациональных интересов в соответствие с интересами всех этнических и языковых сообществ страны. В соответствии с Концепцией, свободное развитие культур различных этнических и языковых сообществ в Республике Молдова является реальностью, успешно способствующей становлению и развитию общего духовного пространства и общего культурного наследия Молдовы. Важнейшим приоритетом государства является сохранение этого общего наследия. Этническое, культурное и языковое многообразие, взаимная терпимость и межэтнических мир являются главным достоянием Молдовы. Концепция национальной политики Республики Молдова содержит основные направления национальной политики, принципы, цели национальной политики, а также конкретные задачи в политической и государственно-правовой сфере, в социально-экономической сфере, в сфере образования, культуры и воспитания, во внешнеполитической сфере. Концепция национальной политики Республики Молдова является базовым документом для органов публичной власти при проведении социально-экономической и культурной политики в области развития и укрепления независимости и суверенитета страны, консолидации многоэтничного народа Республики Молдова.

22 апреля 2005 года Постановлением Правительства № 356 был утверждён План действий Республика Молдова – Европейский Союз [13]. План действий предусматривал, среди прочего, развитие межкультурного диалога и культурного многообразия, обеспечение эффективной защиты прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в том числе адекватное реагирование на выводы и рекомендации соответствующих структур и экспертов Совета Европы относительно соблюдения Молдовой Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, разработку и внедрение законодательства о ликвидации дискриминации и законодательства, гарантирующего права меньшинств в соответствии с европейскими стандартами.

22 июля 2005 года Парламент Республики Молдова принял Закон об основных положениях особого правового статуса населённых пунктов левобережья Днестра (Приднестровье) (№ 173-XVI) [14]. В соответствии с законом, на территории Приднестровья – автономного образования с особым правовым статусом, являющегося составной частью Республики Молдова, официальными языками являются молдавский, украинский и русский языки.

21 декабря 2006 года Постановлением Правительства № 1453 был утверждён План действий по поддержке цыган / ромов Республики Молдова на 2007-2010 годы [15]. План предусматривает проведение целого ряда мер, направленных на социально-культурное развитие ромов Молдовы.

В период 1989 – 2007 гг. был принят целый ряд и других законодательных и нормативных актов, затрагивающих сферу межэтнических отношений и функционирования языков, в том числе:
– Постановление Верховного Совета о порядке введения в действие Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова (№ 3466-XI от 01.09.1989 г.);
– Постановление Совета Министров об утверждении Государственной комплексной программы обеспечения функционирования языков на территории Молдавской ССР (№ 228 от 29.09.1989 г.);
– Постановление Совета Министров Молдавской ССР «Об утверждении Порядка определения уровня знания языков, необходимо для выполнения трудовых и функциональных обязанностей» (№ 110 от 12.04.1990);
– Указ Президента о некоторых мерах по обеспечению исполнения законодательства о государственном языке (№ 202 от 21.09.1992 г.);
– Постановление Правительства об организации и проведении аттестации кадров на уровень знания государственного языка (№ 805 от 28.12.1993 г.);
– Постановление Парламента об образовании парламентской комиссии по изучению причин, затрудняющих проведение аттестации кадров на знание государственного языка (№ 36-XIII 01.04.1994 г.);
– Постановление Парламента о мерах по обеспечению изучения государственного языка некоторыми категориями граждан Республики Молдова в целях выполнения ими служебных обязанностей (№ 151-XIII от 17 июня 1994 г.);
Постановление Правительства об утверждении Перечня должностей в Республике Молдова, которые подпадают под действие статьи 7 Закона Республики Молдова «О функционировании языков на территории Республики Молдова» и Способа оценки уровня знания государственного языка(№ 324 от 19.05.1995). Действие Постановления было приостановлено со дня подписания, в соответствии с Постановлением Правительства № 449 от 30.06.1995;
– Закон о культах (№ 979-XII от 24.03.1992 г., утратил силу);
– Постановление Парламента о правовом статусе лиц, принадлежащих к этническим, языковым и религиозным меньшинствам, в контексте вооруженного конфликта в районах левобережья Днестра (№ 1039-XII от 26.05.1992 г.);
– Распоряжение Президента об открытии Дома национальностей (№ 5 от 15.02.1993 г.);
– Постановление Правительства об открытии Дома национальностей (№ 452 от 29.06.1994 г.);
– Закон о порядке опубликования и вступления в силу официальных актов, ст. 1 (№ 173-XIII от 6.07.1994 г.);
– Закон о подаче петиций, ст. 5 (№ 190-XIII от 19.07.1994 г.);
– Закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы, ст. 3 (7), (8) (№ 273-XIII от 09.11.1994 г.);
– Закон o судоустройстве, ст. 9 (№ 514-XIII от 06.07.1995 г.);
– Закон о рекламе, ст. 8 (7) (№ 1227-XIII от 27.06.1997 г.);
– Постановление Правительства  о национальной программе по улучшению изучения государственного языка Республики Молдова взрослым населением (2001-2005 гг.) (№ 167 от 26.02.2001 г.);
– Закон о бюджете на 2001 год, ст. 31 (№ 1392-XIV от 30.11.2000 г.);
– Постановление Правительства об утверждении Положения о порядке использования средств Фонда поддержки государственного языка (№ 857 от 17.08.2001 г.);
– Закон об актах гражданского состояния, ст. 5 (4), (5) (№ 100-XV от 26.04.2001 г.);
– Постановление Парламента о результатах контроля исполнения Закона о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций (№ 1293-XV от 25.07.2002 г.);
Заявление Парламента Республики Молдова, одобренное Постановлением № 1308-XV от 25.07.2002;
Закон о защите прав потребителей, ст. 20 (6) (№ 105-XV от 13.03.2003)
Закон о противодействии экстремистской деятельности (№ 54-XV от 21.02.2003).
– Кодекс телевидения и радио Республики Молдова, ст. 11 (№ 260-XVI от 27.07.2006 г.);
– Закон о религиозных культах и их составных частях (№ 125-XVI от 11 мая 2007 г.);
– Кодекс об административных правонарушениях (статьи 200/3 и 200/4);
Уголовный кодекс (статьи 135, 176, 346);

Постановление Конституционного суда о конституционности статьи 1 абзаца (4) Закона № 344-ХIII от 23 декабря 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) (№ 35 от 21.12.1995);
Определение Конституционного суда по инициативе пересмотра Конституции (от 04.03.2002);
Постановление Конституционного суда о контроле конституционности некоторых положений  Закона № 100-XV от 26 апреля 2001 года «Об актах гражданского состояния» и Закона № 382-XV от 19 июля 2001 года «О правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций» (№ 28 от 30.05.2002).

Республика Молдова присоединилась к основным международным актам в области прав человека, среди которых: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижская хартия для новой Европы, Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ и др.

Республика Молдова подписала также ряд двусторонних договоров о дружбе и сотрудничестве с государствами, являющимися этно-историческими родинами национальных меньшинств, проживающих на территории республики, либо близкими им по культуре. В данных договорах содержатся специальные пункты, предусматривающие обеспечение и защиту прав национальных меньшинств. В настоящее время подобные соглашения подписаны с Украиной, Россией, Турцией, Болгарией, Беларусью, Польшей и другими государствами.

Как видно, за период 1989 – 2008 годы Республика Молдова приняла целый ряд законодательных и нормативных актов в области межэтнических отношений, защиты прав национальных меньшинств, функционирования языков. В то же время, несмотря на подробное правовое регламентирование сферы межэтнических отношений и функционирования языков, процесс развития законодательства, как нам представляется, далеко не завершён. Процесс совершенствования даже вполне оформившейся системы, каковой, по нашему мнению, является законодательство Молдовы в данной области, является, по сути, бесконечным и зависит от развития ситуации в области межэтнических отношений, как в республике, так и за её пределами.

______________________________________________
[1] Официальный бюллетень, № 9 от 31.08.1989 г.
[2] Ведомости Верховного Совета и Правительства Молдавской ССР, № 9, 1989 г., ст. 217. (Название закона, принятого 1 сентября 1989 г. – Закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР, однако в Конституции Республики Молдова (Раздел VII Заключительные и переходные положения, ст. VII) название акта звучит как Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова).
[3] Официальный монитор, № 6 от 30.06.1991 г.
[4] Официальный монитор, № 1 от 12.08.1994 г. (вступила в силу 27 августа 1994 г.).
[5] Официальный монитор, № 3-4 от 14.01.1995 г., ст. 51.
[6] Официальный монитор, № 62 от 09.11.1995 г., ст. 692.
[7] Официальный монитор, № 83 от 05.08.1999 г., ст. 401.
[8] Официальный монитор, № 120 от 04.11.1999 г.
[9] Официальный монитор, № 19-20 от 22.02.2001 г., ст. 170.
[10] Официальный монитор, № 107 от 04.09.2001 г., ст. 819.
[11] Официальный монитор, № 235 от 28.11.2003 г., ст. 950.
[12] Официальный монитор, № 1 от 01.01.2004 г., ст. 24.
[13] Официальный монитор, № 65 от 29.04.2005 г., ст. 412.
[14] Официальный монитор, № 101 от 29.07.2005 г., ст. 478.
[15] Официальный монитор, № 203 от 31.12.2006 г., ст. 1573.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: